Siltumtehnisko iekārtu ekspluatācijas inženieris (siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris) veic siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu uzstādīšanu, veic un uzrauga tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību, vada iekārtu pārbaudes, montāžas, modernizācijas un remonta darbus, sagatavo materiālus darbinieku apmācībai.

Siltumtehnisko iekārtu ekspluatācijas inženieris darbā:
  • iepazīstas ar iekārtu defektu reģistrāciju un apseko iekārtas;
  • organizē profilaktisko darbu veikšanu, iekārtu pārbaudes un mērījumus, analizē mērījumu rezultātus;
  • plāno nepieciešamos remontdarbus un defektu novēršanu, kontrolē remontdarbu izpildi;
  • veic remontdarbiem nepieciešamo materiālu un rezerves daļu pasūtīšanu;
  • noformē tehnisko dokumentāciju atbilstoši veiktajiem remontdarbiem – aizpilda iekārtu tehniskās pases, izstrādā rasējumus, shēmas un instrukcijas;
  • sagatavo mācību materiālus pārējo stacijas darbinieku mācībām par iekārtām, veiktajiem remontiem un uzlabojumiem;
  • kontrolē darba aizsardzības prasību izpildi.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas specializētas datorprogrammas, instrukcijām angļu valodā, procesu monitoringa un vadības iekārtas, mēraparātus, individuālos aizsardzības līdzekļus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.), remontinstrumentiem.

Darba apstākļi:

strādā  termoelektrostacijā, valkā aizsargtērpu un ķiveri, astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumos.