Enerģētika ir nozīmīga tautsaimniecības nozare, kas aptver dažādu veidu enerģijas ieguvi, pārdali, pārveidi un izmantošanu. Enerģijas patērētājs lieto trīs veidu enerģiju  - energoresursus, siltumenerģiju un elektroenerģiju.

Enerģijas ražošanā izmanto:

  • neatjaunojamos (fosilos) energoresursus: naftas produkti, dabasgāze, kūdra un ogles;
  • atjaunojamos energoresursus - vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma, ūdens enerģija, kā arī aerotermālā enerģija (siltumenerģija, kura uzkrājas gaisā), ģeotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas zem cietzemes virsmas) un hidrotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas virszemes ūdeņos), atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes, biogāze un biomasa;
  • kodolenerģiju.

Energoresursiem ir dažādi izmantošanas posmi:

  • energoresursu ieguve un piegāde energoresursu lietotājam;
  • energoresursu enerģijas pārveide siltumenerģijā vai elektroenerģijā;
  • siltumenerģijas un elektroenerģijas piegāde patērētājiem.

Latvija lielā mērā ir atkarīga no importētiem energoresursiem. Nozīmīgākie vietējie energoresursi ir kurināmā koksne un hidroenerģija, savukārt importēts tiek cietais fosilais kurināmais, naftas produkti, dabasgāze un elektroenerģija.

Enerģētika ir nozīmīga nozare, bez kuras nav iespējama citu tautsaimniecības jomu darbība un attīstība. Enerģijas patērētāji, piemēram, ir transporta nozare, mājsaimniecības, rūpniecība un būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī pakalpojumu sniegšanas joma.

Enerģētikas nozare iekļauj ne tikai siltumenerģijas un elektroenerģijas ieguvi, bet arī elektroapgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas sistēmu būvniecību, elektroiekārtu, elektrības sadales un kontroles iekārtu/ ierīču ražošanu. Tāpēc ar enerģētikas nozarē iegūtu izglītību un zināšanām ir karjeras iespējas arī, piemēram, elektrisko iekārtu ražošanas, elektroierīču remonta uzņēmumos, elektroapgādes sistēmu būvniecības, elektroinstalācijas ierīkošanas uzņēmumos, gaisa kondicionēšanas uzņēmumos u.c.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Enerģētikas nozarē 2024./2025. mācību gadā

Publicēts 2022. gada 8. februārī
Atjaunots 2024. gada 23. februārī