Valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības pasniedzējs (Jaunsargu instruktors) pasniedz:

 • valsts aizsardzības mācību (VAM) programmu vispārējās vidējās izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās izglītības programmas;
 • jaunsargu interešu izglītības programmu bērniem un jauniešiem.

Jaunsargu instruktors darbā:

 • plāno, organizē un vada jaunsargu un VAM praktiskās un teorētiskās nodarbības, kā arī pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizē un vada patriotiskos pasākumus;
 • organizē jauniešu uzņemšanu Jaunsardzē, nodrošina disciplīnas un jaunsargu Ētikas kodeksa ievērošanu jaunsargu pasākumos un nodarbībās;
 • pārzina jaunsargu interešu izglītības un VAM programmu saturu, darbības principus un normatīvos aktus;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstiskām organizācijām, mācību iestāžu administrāciju, jaunsargu un VAM izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem;
 • pārstāv Jaunsardzes centru pašvaldības un izglītības iestāžu darba grupās, plānojot Jaunsardzes un VAM nodarbības un pasākumus;
 • organizē un piedalās VAM vasaras nometnēs.

Darba un izaugsmes iespējas

Jaunsargu instruktoram ir ļoti plašas horizontālās izaugsmes iespējas. Paralēli Aizsardzības ministra noteiktajām kvalifikācijas prasībām, jaunsargu instruktors var specializēties vairākās jomās – pirmā medicīniskā palīdzība, šaušana, lauka kaujas iemaņas, darbības uz ūdens, alpīnisms u.c. jomās. Iepriekš minētās specializācijas nepieciešamas gan VAM un Jaunsargu nodarbībās, gan VAM nometnēs.
Savukārt vertikālajā struktūrā Jaunsargu instruktors var kļūt par Novada pārvaldes vadītāju vai vadītāja vietnieku, kas pārvalda un koordinē noteiktu skaitu jaunsargu instruktorus, plāno un piedalās nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Profesijas darba vides attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu Jaunsardzes centra Jaunsargu instruktoru Dinas Sīmanes un Gunāra Strazdiņa darba ikdienā.

Darba aprīkojums

Ikdienā Jaunsargu instruktors valkā Jaunsardzes centra formas tērpu. Atkarībā no veicamā uzdevuma lauka apmācībās vai praktiskajās nodarbībās, individuālais ekipējums tiek pielāgots atbilstoši veicamajam uzdevumam.

Darba apstākļi

Teorētiskās nodarbības bērniem un jauniešiem tiek pasniegtas telpās, taču liela daļa darba notiek ārā, vadot bērniem un jauniešiem praktiskās nodarbības. Dažādi pasākumi (pārgājieni, nometnes) tiek organizēti arī nedēļas nogalēs un vasarā, tāpēc jārēķinās, ka darbs būs arī brīvdienās. Nodarbības un pasākumi notiek dažādos laika apstākļos (aukstums, karstums, nokrišņi). Jāvelta nozīmīgs laiks, lai sagatavotos nodarbībām un plānotu āra pasākumus. Tāpat darba procesā regulāri jāapmeklē kvalifikācijas kursi un profesionāli jāpilnveidojas.

Prasības, lai strādātu par Jaunsargu instruktoru

 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām.
 • Iegūta vai tiek iegūta augstākā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija.
 • Apguvis vai apgūst aizsardzības ministra noteiktos kursus, kas nepieciešami valsts aizsardzības mācības priekšmeta īstenošanai.
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Laba fiziskā sagatavotība.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari.
 • Vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos.
 • Labas plānošanas un organizēšanas prasmes.
 • Ļoti labas komunikāciju prasmes un spēja strādāt komandā.
 • Spēja ievērot instrukcijas un liela atbildības sajūta par veicamo darbu.
 • Vēlme strādāt dinamisku darbu, darba ikdienā būt kustībā.
 • Datorprasmes.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Darbā pašam jāievēro drošības noteikumi un instrukcijas, kā arī jāuzmana, lai tos ievēro bērni un jaunieši. Tas nozīmē, ka jābūt pašdisciplinētam.
 • Rūpīgi jāgatavojas nodarbībām un pasākumiem, jābūt zinošam par attiecīgo tēmu, jo jauniešiem var būt ļoti dažādi jautājumi, uz kuriem jāspēj sniegt atbildes.
 • Ļoti būtiski ir prast ieinteresēt skolēnus par valsts aizsardzības mācības un jaunsargu programmas tēmām, jācenšas veidot ar skolēniem labu kontaktu.
 • Gan valsts aizsardzības mācības, gan jaunsardzes programmas apguves pievienotā vērtība ir iemācīt jauniešiem arī dzīvē noderīgas prasmes, piemēram, savstarpēji sadarboties un cienīt vienam otru, mācēt argumentēt savu viedokli un domāt kritiski, prasmes kā rīkoties krīzes situācijās un meklēt risinājumus, kādi ir drošības noteikumi uz ūdens u.c.
 • Jaunieši programmās iekļauto teoriju labāk uztver un apgūst, ja to papildina ar piemēriem no dzīves, tāpat noderīgi teorijas apguvē izmantot spēļu elementus.
 • Gandarījumu darbā sniedz arī apziņa, ka ar savu darbu ne tikai veicini jaunatnes izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, bet arī nodrošini lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem, kā arī sekmē viņu izpratni par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 • Jaunsargu instruktors ir cilvēks, kurš ne tikai vada savas dienas kārtībā plānotās nodarbības un pasākumus, bet ir arī bērnu un jauniešu liels balsts, uzticības persona un piemērs – tā ir liela atbildība.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Jaunsardzes Centru (Aiva Priedīte-Tirziņa) un Valsts aizsardzības mācības un jaunsargu interešu izglītības pasniedzējiem (Jaunsargu instruktoriem) - Dinu Sīmani un Gunāru Strazdiņu.

Publicēts 2023. gada 31.maijā