Sistēmbibliotekārs strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai mācību iestādes bibliotēkā, studiju resursu centrā vai citā informācijas iestādē, kur izstrādā un pārvalda attiecīgās iestādes informācijas sistēmas (sistēma, kas apstrādā krājumu, automatizē bibliotēkas darba procesus un nodrošina lasītājiem informācijas pieejamību, glabā informāciju par apmeklētajiem, izsniegtajām grāmatām u.c. resursiem).

Sistēmbibliotekārs darbā:
  • izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas (sistēma, kas apstrādā krājumu, automatizē bibliotēkas darba procesus un nodrošina lasītājiem informācijas pieejamību u.c.) izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju;
  • administrē un konfigurē (datoru sistēmas un tās komponentu pielāgošana, to savstarpējās sadarbības organizēšana) integrēto informācijas sistēmu atbilstoši bibliotēkas vajadzībām; aptaujā bibliotēkas darbiniekus par nepieciešamajiem uzlabojumiem un papildus funkcijām, kas sistēmai jāveic;
  • informē integrētās informācijas sistēmas izstrādātājus par sistēmas nepilnībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem
  • veic sistēmas uzlabojumus, lai optimizētu informācijas meklēšanu; meklē un novērš kļūdas sistēmas darbībā un izmantošanā;
  • apmāca un konsultē bibliotēkas darbiniekus par sistēmas lietošanu;
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus; darbā pielieto programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; atkarībā no bibliotēkas lieluma var būt izbraukumi uz bibliotēkas filiālēm; ikdienā sazinās ar sistēmas lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu, spēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

sistēmbibliotekārs var strādāt lielās publiskajās un specializētajās bibliotēkās, kā arī augstskolu bibliotēkās, un informācijas centros.