Intervija ar Skaidrīti Jemeļjanovu un Kristīni Ārgali,

Valsts probācijas dienesta Ludzas nodaļas vadītāja un Valsts probācijas dienesta piespiedu un sabiedriskā darba daļas speciāliste Rīgā

Skaidrīte Jemeļjanova

Kāds ir piespiedu darba process?

Piespiedu darbs ir kriminālsods, kuru personai var piemērot, ja tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kurš ir paredzēts Krimināllikumā un par kura izdarīšanu ir piemērojams kriminālsods. Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likumu un Latvijas Sodu izpildes kodeksu piespiedu darba izpildi organizē Valsts probācijas dienests. Savukārt pamats kriminālsoda izpildei ir spēkā stājies tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu.

Valsts probācijas dienests,  saņemot tiesas  rīkojumu par sprieduma izpildi vai prokurora priekšrakstu par sodu personām, kurām piespriests kriminālsods - piespiedu darbs, - uzsāk minētā soda izpildi .

Kriminālsodu – piespiedu darbu - piemēro gan kā pamatsodu, gan papildsodu. Nosakot soda veidu – brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, kā arī vainīgā personību.

Savukārt kriminālsoda – piespiedu darba piešķirto stundu skaits ir atkarīgs no konkrētajā gadījumā konstatētajiem atbildību mīkstinošiem un pastiprinošajiem apstākļiem.

Tiesa, notiesājot personu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, var piemērot  piespiedu darbus no 40 līdz 280 stundām, savukārt prokurors priekšrakstā par sodu var piemērot piespiedu darbu ne vairāk kā 140 stundas. Personu visbiežāk soda ar kriminālsodu – piespiedu darbu par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem. Pie mazāk smagiem noziegumiem skaitās sīkas zādzības, krāpšanās nelielos apmēros, tīša mantas iznīcināšana vai bojāšana, automašīnas vadīšana bez autovadītāja tiesībām un alkohola reibumā u.c. Notiesātai personai ir  pienākums ierasties Valsts probācijas dienestā desmit darba dienu laikā no sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas, lai pieteikties piespiedu darba izciešanai.

Ja notiesātā persona labprātīgi nepiesakās soda izpildei mūsu iestādē, tad personai uz dzīvesvietu nosūtīta uzaicinājumu ierasties Valsts probācijas dienestā. Ja notiesātā persona ir reģistrējusies probācijas dienestā, tad viņu iepazīstina ar Piespiedu darba izpildes nosacījumiem un kārtību, sagatavo un izsniedz norīkojumu piespiedu darba veikšanai pie darba devēja, un sastāda darba grafiku. Notiesātie piespiedu darbu var strādāt Valsts probācijas dienestā, valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, aģentūrās, biedrībās, nodibinājumos un reliģiskās organizācijās, ar kurām  Valsts probācijas dienestam ir noslēgti līgumi par notiesāto personu nodarbināšanu piespiedu darbā. Mūsu darba pienākumos ir veikt arī notiesāto personu kontroli piespiedu darba izpildes vietā, ko īsteno izlases veidā.

Mēs pārbaudām, vai notiesātais atrodas darba izpildes vietā un veic darba devēja ierādītos darbus.

Tāpat, braucot kontrolē uz darba vietām, līdzi ņemam alkometru, lai varētu veikt kontroli, vai notiesātais darba vietā neatrodas alkohola reibumā. Ja konstatējam pārkāpumus, pirmajā reizē notiesāto brīdinām, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā gatavojam iesniegumu tiesai par kriminālsoda - piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Piemēram, ja notiesātā persona no 140 piemērotajām stundām ir nostrādājusi tikai 60 stundas, tad neizciesto soda daļu – 80 piespiedu darba stundas - aizstāj ar 20 brīvības atņemšanas dienām, kuras notiesātajai personai jāizcieš jau ieslodzījuma vietā.

Katrai notiesātajai personai, kurai ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu piemērots piespiedu darbs,  ir iekārtota klienta lieta, kurā tiek ievietoti un uzglabāti visi dokumenti attiecībā uz konkrēto personu un soda izpildes gaitu. Ja viss ir kārtībā un notiesātā persona tai piemērotos piespiedu darbus ar konkrēto stundu skaitu ir nostrādājusi, tiesai vai prokuratūrai nosūtam paziņojumu par piespiedu darbu izpildi.  Ludzā gada laikā vidēji izpildei tiek saņemti 150 nolēmumi par kriminālsoda - piespiedu darba izpildi.

Kādi ir šie piespiedu darbi?

Piespiedu darbs sabiedrības labā notiesātajiem ir viens no audzinošākajiem sodiem, bez tam notiesātais sodu var izciest sabiedrībā. Piemeklējot darba vietas, ņemam vērā notiesātās personas iepriekšējās sodāmības, veselības stāvokli, izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, īpašās prasmes un iemaņas. Piemēram, ja persona notiesāta vai iepriekš bijusi sodīta  par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, tad mēs nevaram norīkot notiesāto darbam skolās vai bērnudārzos, taču viņam būs atbilstošs darbs slimnīcā pie malkas sagatavošanas darbiem vai pašvaldībā pie grāvju tīrīšanas darbiem. Bet, ja cilvēkam ir īpašas prasmes, viņu var norīkot arī interesantākā darbā.  Piemēram, mūsu klienti Blontu bērnudārzā atjaunoja estrādi, Lauderu pagasta pārvaldē klients, pēc profesijas kamīnu un krāšņu mūrnieks - skursteņslauķis, laboja pašvaldības dzīvokļos krāsnis un pašvaldības mājās iztīrīja skursteņus. Pārsvarā notiesātie tomēr tiek nodarbināti mazkvalificētos sezonāla rakstura darbos, piemēram, pļauj zāli, tīra ceļa malas, gatavo malku, tīra sniegu, kopj un labiekārto teritoriju, uzkopj telpas u.c.

Kāda ir Jūsu izglītība?

Man ir augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds psiholoģijā. Papildus Latvijas Universitātē ieguvu augstāko izglītību un maģistra grādu juridiskajās zinātnēs.

Probācijas dienestam tas ir ideāls zināšanu “komplekts”.

Pirms desmit gadiem uzsāku strādāt probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā. Iepriekš esmu strādājusi skolā un Valsts ieņēmuma dienestā.

Kāds ir darbs probācijas dienestā?

Viegls šis darbs noteikti nav, bet tas ir interesants, jo darbs ir ar cilvēkiem. Šajā darbā ir jārēķinās, ka jāstrādā arī brīvdienās, turklāt jāveic pārbaudes nakts stundās.

Mums nav formu, nav ieroču, pat primitīvu pašaizsardzības līdzekļu nav.

Pašam vien ir jāatbild par savu drošību. Klienti ir dažādi, mēdz būt neapmierināti, gadās arī agresīvi.

Lai šeit strādātu, atlases kritēriji ir augsti un konkurss ir ļoti nopietns. Cilvēku pārbaudām kā caur rentgenu, vai ir atbilstošs darbam probācijas dienestā. 

 

Kristīne Ārgale

Ko Jūs esat mācījusies?

Esmu ieguvusi 2.līmeņa augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā. Augstskolā visvairāk patika praktiskās nodarbības, kuras bija saistītas ar tūrisma, viesnīcu un restorānu industriju. Vidusskolā īpaši iemīļotu priekšmetu nebija.

Kā sākāt strādāt Probācijas dienestā?

Esmu strādājusi dažādās sfērās – tirdzniecībā, apkalpojošajā sfērā un izglītības jomā. Vēlējos kaut ko dzīvē mainīt un iegūt pieredzi valsts darbā. Par iespēju strādāt Valsts probācijas dienestā uzzināju no darba sludinājuma "Latvijas Vēstnesī". Šī darbības sfēra mani ieinteresēja, un es nolēmu piedalīties konkursā. Tagad jau vairāk nekā 2 gadus strādāju Valsts probācijas dienestā par Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecāko referenti.

Kādi ir Jūsu darba pienākumi?

Manos pienākumos ietilpst organizēt tiesas spriedumu un prokurora priekšrakstu par sodu izpildi. Gatavoju iesniegumus tiesām par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu tiem probācijas klientiem, kuri izvairās no piemērotā kriminālsoda. Ikdienā nākas sniegt arī daudz informācijas, atbildot uz valsts institūciju pieprasījumiem piespiedu un sabiedriskā darba daļas kompetencē, un sadarboties ar tiesībsargājošām iestādēm.

Regulāri kontrolēju probācijas klientus piespiedu darba izpildes vietās un veicu piespiedu darba fotografēšanu.

Kāds ir darba ritms un darba stundas?

Pamatā darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Daudzi probācijas dienesta klienti, kuri ir nodarbināti, pamatojoties uz līgumu savā pamatdarbā, piespiedu darbus veic brīvdienās (sestdienās un/ vai svētdienās), līdz ar to mums ir jāveic probācijas klientu pārbaudes arī brīvdienās, tad attiecīgi saņemam brīvu darba dienu.

Kādām ir jābūt rakstura īpašībām šajā darbā?

Strādājot šajā darbā, cilvēkam ir jābūt lietišķam un savaldīgam, jāizvairās no emociju izpausmēm. Reizēm jābūt kritiskam un arī pretimnākošam, jāmīl tas, ko tu dari.

Jābūt smaidīgam, tad arī probācijas klienti ir atvērtāki saziņai.

Darbiniekam ir jāpiemīt empātijai, jābūt pacietīgam un pārliecinātam par sevi, jāpiemīt labām komunikācijas prasmēm, jābūt lojālam, atbildīgam un apzinīgam, patstāvīgam un, protams, entuziastam.

Kādos brīžos rodas gandarījuma sajūta?

Gandarījumu šajā darbā sniedz brīži, kad probācijas klients izsaka pateicību savam referentam par izrādīto sapratni un palīdzību, izpildot noteikto sodu.

Atjaunots 2017. gada 21. februārī
Publicēts 2015. gada 4. jūnijā