Intervija ar Dmitriju Kampānu,

VAS “Latvijas dzelzceļš” vecāko dzelzceļa inženieri

Kāpēc izvēlējāties dzelzceļa inženiera profesiju? Vai jūsu ģimenē kāds ir saistīts ar dzelzceļu?

Mana bērnība nebija saistīta ar dzelzceļu. Daugavpils tehnikumā dzelzceļa jomas programmā gan es iestājos pēc radinieku rekomendācijām, jo VAS “Latvijas dzelzceļš” ir viens no lielākajam un stabilākajiem uzņēmumam Latvijā.

Kur apguvāt profesionālo izglītību?

Pēc pamatskolas iestājos Daugavpils tehnikumā, kur ieguvu dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķa kvalifikāciju. Uzreiz pēc mācībām sāku strādāt VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpilī.
Sākumā strādāju par vagonu kustības ātruma regulētāju, pēc tam par vilcienu sastādītāju, stacijas dežurantu un tagad pēc Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) absolvēšanas par inženieri. 2015.gadā mainīju dzīves vietu un sāku strādāt Rīgā. Esmu dzelzceļā kopš 2005. gada, tagad tie jau ir 16 gadi.

Vai darba gaitā nepieciešams patstāvīgi papildus mācīties?

Jā, pēc tehnikuma pabeigšanas vienlaikus strādāju un patstāvīgi mācījos RTU, kur ieguvu bakalaura un maģistra grādu dzelzceļa transportā. Esmu ieguvis arī Satiksmes ministrijas sertifikātu – starptautisko kravu pārvadājumi, kas ļauj veikt kravu autotransporta pakalpojumus un nodarboties ar starptautiskajiem pārvadājumiem. Tāpat esmu apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa izglītības programmu. Iegūtā izglītība man palīdzēja turpināt karjeru un kļūt par inženieri.

Kas piesaista profesijā un darbā sagādā gandarījumu?

Gandarījumu sagādā kolēģu prieks un apmierinātība par padarīto. Kad visi jūtas labi un lepojas ar kolektīva padarīto darbu, tad darbs sagādā gandarījumu. Es varu viens pats plānot savu darba dienu un gaitu, bet rezultāts ir tikai kopīgi darot uzticētos pienākumus.

Kāda ir jūsu darbdiena?

Darbu reglamentējošo normatīvo dokumentu izstrādāšana, koriģēšana un aktualizēšana, veicu arī dzelzceļa stacijas darbinieku iepazīstināšanu ar jaunajiem normatīvajiem dokumentiem. Izstrādāt un noformēt darba aizsardzības pasākumu plānus un kontrolēt pasākumu izpildi, kā arī veicu grozījumus stacijas tehniskajā dokumentācijā un darba aizsardzības dokumentācijā - tas viss ietilpst manos darba pienākumos.

Kāds ir jūsu darba vides raksturojums - darbs telpās vai ārā? Vai ir veselībai kaitīgi faktori?

Pārsvarā strādāju biroja telpās astoņu stundu darba dienu. Piedalos sapulcēs un sanāksmēs, kā arī strādāju ārpus biroja telpām stacijas teritorijā. Sapulces ir par jauno tehnoloģiju ieviešanu, par iespējām jaunajiem pārvadātājiem veikt darbu stacijā un citiem jautājumiem.

Kādus instrumentus, tehniku un iekārtas izmantojiet savā darbā?

Darbā izmantoju biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni), kā arī dzelzceļa specializētās programmatūras, lietoju dažādas dzelzceļa dokumentācijas, likumdošanas aktus un līgumus, kā arī ievēroju organizācijas iekšējās kārtības noteikumus. Strādājot dzelzceļā inženiera amatā, vajadzēja apgūt arī jaunas datorprogrammas, piemēram,  autoCAD, VISIO un citas.

Kādas rakstura īpašības nepieciešamas, lai labi veiktu darbu?

Jābūt augstai atbildībai, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jāpiemīt līdera īpašībām, jāprot lasīt tehniskie rasējumi, jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, pacietībai, jāspēj plānot un organizēt savu darbu, jāpārzina profesionālā terminoloģija gan latviešu, gan svešvalodā, jāpārzina latviešu un vismaz viena svešvaloda. Jāspēj novērtēt padarītais darbs un tā kvalitāte. Pozitīva attieksme pret darbu, kārtīgums, precizitāte, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, tehniski domāt – tie ir nosacījumi, bez kuriem manā profesijā neiztikt.

Vai šo profesiju izvēlas gan sievietes, gan vīrieši?

Darbu var vienlīdz labi paveikt gan sievietes, gan vīrieši. Mūsu kolektīvā  vīriešu un sieviešu sadalījums ir apmēram vienāds. Arī citās dzelzceļa stacijās līdzīgu darbu veic gan sievietes, gan vīrieši.

Vai ir iespējama karjeras izaugsme?

Pabeidzot Daugavpils tehnikuma kādu no dzelzceļa jomas izglītības programmām, var uzsākt darbu dzelzceļā par vilcienu sastādītāju, stacijas dežurantu vai kādā citā līdzīgā amatā, bet, uzkrājot pieredzi un tālāk izglītojoties RTU, var kļūt par inženieri, dispečeru un ieņemt citus atbildīgākus amatus. Iespējas var atrast, ja vien ir izglītība, pieredze un potenciāls profesionālajā jomā. Lietderīgi ir izrādīt savu personīgo iniciatīvu, veicot ikdienas pienākumus.

Kāds varētu būt profesijas pieprasījums darba tirgū tagad un nākotnē?

Tagad darba tirgus ir mainījies un mūsu uzņēmums arī mainās. Taču ir zināms, ka augstas kvalifikācijas inženieri vienmēr būs pieprasīti. Protams, ka katrā tautsaimniecības nozarē ir sava specifika, bet, ja uzņēmums vēlas nepārtraukti attīstīties, tad jāizmanto tieši šīs nozares speciālisti un viņu labā pieredze. Nākotnē būs vajadzīgi tādi speciālisti, kas zina valodas, pārzina dažādas tehnoloģijas un to savietojamību.

Vai varētu atrast darbu arī ārzemēs? Vai arī citās jomās ir vajadzīgi speciālisti ar dzelzceļa inženiera izglītību?

Modernai, konkurētspējīgai ekonomikai ir vajadzīgi darbinieki, kuriem ir prasmes, zināšanas un pozitīva attieksme, ko var izmantot jebkurā darba situācijā un organizācijā, un kuriem ir spējas un vēlēšanās nepārtraukti attīstīties, izglītoties, pielāgoties un gūt panākumus mainīgajā pasaulē.

Dzelzceļa inženieris var strādāt ne tikai dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, bet arī zinātniskās pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu. Savas zināšanas un pieredzi var izmantot arī loģistikas uzņēmumos, kā arī daudzās citās jomās.

Kādi ir jūsu ieteikumi jauniešiem, kuri gribētu apgūt šo profesiju?

Svarīgi, lai cilvēks strādātu darbu, kas sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu. Gandarījumu un apmierinātību var sniegt amats, kurā ir iespēja īstenot savas spējas un potenciālu. Jauniešiem jāizvēlas tāda profesija, kas patīk, atbilst spējām un vēlmēm. Iegūstot dzelzceļa inženiera profesiju, būs jāturpina pilnveidoties un jāmācās augstskolā, jo tehnoloģijas attīstās un prasības pēc kvalificētiem profesionāļiem arī palielinās.

Kuriem mācību priekšmetiem jāpievērš pastiprināta uzmanība jau skolā?

No mācību priekšmetiem izceltu ģeometriju, svešvalodas, rasēšanu, psiholoģiju, bet ne mazāk svarīga ir arī prasme noformulēt domas – labs treniņš ir rakstīt domrakstus, lasīt grāmatas. Ļoti svarīga ir arī rīcība un lēmumu pieņemšana ārkārtas situācijās. Lieti noderēs krievu un angļu valodas zināšanas, matemātika, jo bieži sanāk veikt dažādus aprēķinus, jāprot arī strādāt datorā ar Excel programmu un citām datu bāzēm un programmatūrām.

Lai neatpaliktu no pastāvīgi mainīgās darba vides un saglabātu konkurētspēju darba tirgū, mūsdienās ikvienam ir jāmācās nepārtraukti visas dzīves garumā.

Kādas iespējas jaunieši var izmantot, lai jau skolas laikā tuvāk iepazītu nozari un profesiju?

Jau daudzus gadus skolu jauniešiem tiek piedāvāti dažādi projekti, lai iepazītos ar darba tirgu un profesijām – Ēnu dienas, Atvērto durvju dienas uzņēmumos, Karjeras dienas, izstāde Skola. Šajos pasākumos var piedalīties gan individuāli, gan grupās ar klasi. Var un vajag apmeklēt uzņēmumus, iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izjautāt un gūt atbildes uz nezināmiem jautājumiem par profesijas ikdienu un saprast darba specifiku. Kad jaunietis jau ir iestājies profesionālās izglītības iestādē, tad ļoti svarīgi ir kontaktēties ar pasniedzējiem, kuriem ir labas praktiskās zināšanas. Vēl ir svarīgi iziet profesionālo praksi uzņēmumā, kur reāli var redzēt un piedalīties darba procesā, gūt nepieciešamo pieredzi un zināšanas.

Vai ir īpaši testi, veselības pārbaudes vai kas cits, lai varētu strādāt dzelzceļā?

Likumdošana ir noteikusi, ka stacijas dežurantiem, mašīnistiem u.c. profesiju pārstāvjiem ir jāiziet psihofizioloģiskā novērtēšana, kas nosaka darba spējas un dod atļauju strādāt šajā profesijā. Psihologs ne tikai novērtē, bet arī sniedz psiholoģisko palīdzību, kam tas ir nepieciešams. To vajadzētu izmantot karjeras izvēlē un vēl profesijas apmācības laikā.

Vajadzētu vairāk izzināt katrai profesijai nepieciešamās rakstura īpašības, tās attīstīt un saglabāt, lai ikdienas darbā spētu veiksmīgi pārvarēt stresu un pareizi reaģētu ārkārtas situācijās.

Publicēts 2021. gada 5. jūlijā