Intervija ar Evu Zīvarti,

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja palīdzi

Kā Jūs nonācāt darbā tiesā? Tas bija mērķtiecīgs sapņa piepildījums vai notika citādāk?

Darbā tiesā nonācu ļoti negaidīti. Beidzot vidusskolu īsti nesapratu, ko vēlos, kādi varētu būt mērķi. Tā kā biju sportiska, mēģināju iestāties Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijā, bet neizdevās. Tad iniciatīvu pārņēma mamma un sameklēja man darbu tiesā, kur pēc pārrunām mani pieņēma darbā. Tā 1993.gadā sāku strādāt par tiesas sēžu sekretāri. Sākotnēji tiku pieņemta darbā uz noteiktu laiku, kamēr iepriekšējā tiesas darbiniece bija bērna kopšanas atvaļinājumā. Pēc nepilna gada devos pati bērna kopšanas atvaļinājumā. Tiku izsaukta no bērna kopšanas atvaļinājuma ar darba piedāvājumu uz nenoteiktu laiku. Mani pieņēma jau uz nenoteiktu laiku par administratīvā tiesneša tiesas sēžu sekretāri. Šajā amatā nostrādāju no 1995. līdz 1999.gadam, kad tiesās izveidoja jaunu amatu  – tiesneša palīgi. Līdzīgi kā daudzi citi tiesas sēžu sekretāri tiku pārcelta amatā par tiesneša palīgu. Par tiesneša palīgu nostrādāju 19 gadus, līdz 2018.gadam februārim.
Ar 2018.gada 1.martu tiku pārcelta amatā par tiesas priekšsēdētāja palīdzi, jo līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja palīdze pensionējās. Par izteikto piedāvājumu pārdomas bija lielas, tas bija liels izaicinājums. Esmu atbildīgs cilvēks, vēlos darbus paveikt kārtīgi, nezināju, ko šis darbs no manis varētu prasīt un vai spēšu to paveikt. Jauni bija ne tikai amata pienākumi, bet lielas izmaiņas ienesa arī tiesu reforma. Bijām nevis vairs Tukuma rajona tiesa, bet Zemgales rajona tiesa, zem kuras tika apvienotas septiņas rajona tiesas – Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles, Jēkabpils un Ogres. Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājam ir trīs palīgi, iepriekš tie bija visās septiņās rajona tiesās. Šodien varu pateikt, ka ne dienu neesmu nožēlojusi, ka piekritu uzsākt darbu tiesas priekšsēdētāja palīga amatā.

Kāpēc tieši Jūs izvēlējās par tiesas priekšsēdētājas palīdzi? Novērtēja Jūsu lielo pieredzi tiesā dažādos darbos, vai bija citi apsvērumi?

Iepriekšējais tiesas priekšsēdētājs ar kancelejas vadītāju bija vienisprātis par manu kandidatūru, arī citi darbinieki atbalstīja. Pieļauju, ka lomu nospēlēja arī lielais darba stāžs un tas, ka esmu pamazām kāpusi pa karjeras kāpnēm un izprotu tiesas darba procesu. Darba sākums bija izaicinošs, nezināju, kas jādara, jo esošais tiesas priekšsēdētāja palīgs jau bija prom no darba un man īsti nebija no kā gūt pieredzei. Daudz apguvu pašmācības ceļā, sadarbojoties ar Tiesu administrācijas darbiniekiem un citu tiesu kolēģiem. Bija jāsaprot gan jaunie amata pienākumi, gan tas, kā jāstrādā pēc tiesu reformas.

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja fiziski atrodas Jelgavā, bet Tukumā ir tikai tiesas priekšsēdētāja vietniece. Jums pastāvīgā darba vieta ir Tukumā?

Jā.

Sadarbojaties vairāk ar tiesas priekšsēdētāja vietnieci, kas ir Tukumā vai tiesas priekšsēdētāju Jelgavā?

Ar abiem. Esmu palīdze priekšsēdētājai, bet palīdzu arī priekšsēdētāja vietniecei, kura pārvalda darbu šeit, Tukumā.

Kādi ir Jūsu regulārie darba uzdevumi, pienākumi?

Pienākumi ir iekļauti amata aprakstā, kur gan tie definēti ļoti vispārīgi. Realitātē to ir ļoti daudz, minēšu dažus. Savas kompetences ietvaros man ir jāorganizē un jākontrolē tiesas darbinieku darbs.

Kā izpaužas šī kontrole?

Man ir jāatbild par Zemgales rajona tiesas (Tukumā un Dobelē) personāllietvedību, piemēram, darbinieku atvaļinājumiem, viņu pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, konkursu rīkošanu uz brīvajām amatu vakancēm, darbinieku ikgadējo kompetenču novērtēšanu, darbinieku piemaksām un virkni dažādiem gan Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Zemgales rajona tiesas rīkojumiem, Tiesu administrācijas iekšējiem noteikumiem. Tiesu administrācijā ir arī atsevišķi personālvadības nodaļa, bet ir vajadzīgs konkrēts cilvēks uz vietas tiesā, kas var fiziski aiziet pie darbiniekiem, risināt dažādus jautājumus, kontrolēt darba laika ievērošanu utt.. Man arī jāveido algu tabulas ar darba apmeklējuma uzskaiti. Jākontrolē arī darbinieku prombūtnes (darba nespējas lapas, atvaļinājumi, mācības u.c.).
Es savu darbu organizēju un plānoju pati, nosaku prioritāros darbus un tos, kas var pagaidīt. Tiesas priekšsēdētāja palīga pienākumos ietilpst arī apmeklētāju pieņemšana, tajā skaitā, ar tiesas darba organizēšanu saistītos jautājumos. Man arī jāsagatavo atbilžu projekti uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem, tostarp, kas saistīti ar tiesas organizatorisko darbu. Priekšsēdētāja norīko kādu no palīgiem, kam jāsagatavo šie atbilžu projekti. Lai tos sagatavotu, jābūt ļoti vispusīgam, jāpārzina gan likumdošana, gan dažādi sadzīviski un darba organizatoriskie jautājumi, viss par visu.

Jāsagatavo arī tiesas priekšsēdētāja rīkojumu projekti, jāveic to uzskaiti un glabāšanu. Ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu tiesas darbiniekiem, arī tiesas priekšsēdētāja palīgiem, var tikt uzlikti papildu pienākumi, piemēram, ar iekšējo rīkojumu man deleģēta atbildība par personāllietvedību, kā arī par videokonferenču organizēšanu, kuras šobrīd ir ļoti aktuālas starp tiesām, tajās pati arī piedalos kā pilnvarotā persona. Esmu pilnvarota apliecināt arī dokumentu atvasinājumus. Rīkojumu ir ļoti daudz, līdz arī to arī darbu. Ar dokumentiem jāstrādā ļoti akurāti, jāpārzina, kurš par ko atbild.

Tas ir vairāk administratīvs, lietvedības darbs, vai juridisks, kam nepieciešamas arī juridiskās zināšanas?

Juridiskās zināšanas vairāk nepieciešamas, gatavojot atbilžu projektus sūdzībām, priekšlikumiem, iesniegumiem. Mums arī no Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas tiek sūtīti uzaicinājumi vai jautājumi par viedokļu sniegšanu, gatavojot, piemēram kādus Ministru Kabineta noteikumus vai to grozījumu projektus, vai pārskatot iekšējos noteikumus.  Mēs izsakām priekšlikumus, vadoties no praktiskās puses, savas pieredzes. Pēc tik daudziem darba gadiem tiesā man pašai interesē saprast lietu juridisko pusi, ne tikai veikt darbu par personāllietvedību un tiesas darba organizatoriskajiem jautājumiem.

Kur apguvāt juridiskās zināšanas?

Mans mērķis sākotnēji nebija studēt jurisprudenci, bet laika gaitā viss sakārtojās pats no sevis. 1999. gadā Tieslietu ministrija piedāvāja iespēju izveidot atsevišķu tiesas darbinieku grupu mācībām Latvijas Policijas akadēmijā. Tiku šajā grupā, un man bija iespēja sešus gadus mācīties un iegūt bakalaura diplomu. Starp mani un ministriju tika noslēgts mācību sadarbības līgums, kura ietvaros ministrija apmaksāja manas mācības, savukārt man bija jāapņemas divus gadus pēc studiju beigšanas nostrādāt tiesā. Tā kā mans mērķis bija turpināt strādāt, tad izmantoju šo izglītības iegūšanas iespēju. 

Tiesas priekšsēdētāja palīgam noteikti ir jābūt augstākajai juridiskajai izglītībai, jautājums varētu būt par darba pieredzes ilgumu. Bet noteikti priekšrocība ir darbiniekam, kas ir strādājis tiesu sistēmā. 

Jums vairāk praksē noder iegūtās teorētiskās zināšanas vai iegūtā pieredze palīdzēja vieglāk apgūt teoriju?

Gan, gan. Praktiskā pieredze ļoti palīdzēja mācībās. Tā kā mūsu grupa bija izveidota no tiesu sistēmā jau strādājošiem darbiniekiem, kas ļoti labi pārzināja praktisko pusi, pasniedzējiem arī bija ļoti interesanti uzklausīt mūsu pieredzi. Abpusēji bagātinājāmies. Teorētiskās zināšanas noder ik pa laikam, turklāt, bija vairāki mācību priekšmeti, ar kuriem praksē bija ļoti neliela saskare, bet kas ļoti noder pašlaik. Piemēram, runas māksla. Tolaik nedomāju, ka tā man būs noderīga, bet kā priekšsēdētāja palīgam man tā ir ļoti būtiska. Ir jāmāk pasniegt sevi, runāt gramatiski pareizi, saprotami. Tiesu priekšsēdētāju palīgiem ir jāsadarbojas arī ar medijiem, jāsniedz informācija par tiesas lietvedībā esošajām lietām, ir jāzina, ko drīkstam pateikt, lai nekaitētu tiesas procesam.

Bieži komunicējat ar medijiem?

Man dzīvē ir gadījies to darīt tikai rakstveidā. Šis amata pienākums vairāk gulstas uz tiesas priekšsēdētāja palīgu Jelgavā. Arī paši tiesneši citreiz sniedz intervijas.

Daudz jāstrādā ar datoru?

Agrāk ar datoru bija jāstrādā ļoti maz, bet 28 gadu laikā, kopš strādāju tiesā, ir notikušas pamatīgas izmaiņas, esam ļoti digitalizējušies. Daudzi dokumenti jāsagatavo un jānosūta datorā, reģistrēju arī datus Tiesu informatīvajā sistēmā, kas ir speciāla lietvedības programma.

Tiesas priekšsēdētāju palīgiem ir arī īpaši mācību kursi?

Jā. Jebkuram tiesas darbiniekam ir iespēja mācīties, augt. Ja kādreiz mācības darbiniekiem tika piedāvātas ļoti maz  - vismaz viens seminārs gadā, tad šobrīd piedāvāto mācību klāsts ir ļoti dažāds un bagātīgs, ir, no kā izvēlēties, jo īpaši attālinātā režīmā. Vajadzīga tikai vēlme mācīties. Ļoti vērtīgs mācību kurss priekšsēdētāju palīgiem, kancelejas vadītājiem un kanceleju vadītāju vietniekiem vija “Vadītāja prasmes”. Priekšsēdētāja palīgs arī ir tāds mazs vadītājs, un vadības prasmes ir ļoti nepieciešamas. Ļoti patika arī tiesu priekšsēdētāju palīgu supervīzijas, kuru laikā priekšsēdētāju palīgi no dažādām tiesām apmainījāmies pieredzēm, analizējām situācijas un meklējām risinājumus.

Kā darbiniekus stimulēt, motivēt mācīties, arī ir viena no manām kompetencēm. Man ir jāstimulē darbinieku attīstība, jāseko līdzi, vai darbinieki piedalās mācībās. Mums ik gadu jāveic darbinieku prasmju novērtēšana, kurā skatāmies, ko darbinieks ir darījis, kā attīstījies, kādās mācībās piedalījies.

Kādas vēl īpašības ir būtiskas tiesas priekšsēdētāja palīgam?

Komunikācijas prasmes ir ļoti svarīgas, jo ir jākomunicē ar dažādiem cilvēkiem. Nepieciešama pieredze un profesionalitāte. Jābūt ļoti universālam, elastīgam, ātri domājošam, jo bieži jāspēj ātri reaģēt uz mainīgām situācijām, problēmām. Ja, piemēram, tiesā ir kāda tehniska kļūme, tad jāspēj saprast, ko darīt, kam ziņot, vai informācija ir ievietojama interneta vietnē, lai informētu tiesas apmeklētājus. 

Par tiesas priekšsēdētāja palīgu būs grūti strādāt, ja neredzi sevī spēju un vēlmi uzņemties vadību, atbildību, ja neesi pārliecināts par sevi, esi bailīgs, neuzņēmīgs.

Kas darbā sniedz gandarījumu?

Gandarījums ir par to, ka visu mūžu, ko esmu te nostrādājusi, man ir ļoti paticis mans darbs. Iepriekš nevarēju iedomāties, ka tas man tā patiks.

Jaunajiem cilvēkiem, kas domā par šo profesiju, jāsaprot, vai viņi gatavi sēdēt visu dienu kabinetā, pie datora, strādāt pamatā tikai ar dokumentiem. Kādam varbūt šķitīs, ka šis darbs ir garlaicīgs, bet tas nav vienveidīgs. Man nereti nākas pārplānot darbus, pārsteigumi var gadīties bieži.

Tas rada stresu, vai tieši otrādi – mobilizē?

Rada stresu, protams! Šīm stresa situācijām jāmāk tikt pāri. Bet man arī patīk tāda daudzveidība.

Jums ir klasisks ofisu darba laiks?

Jā, pamatā strādājam no pulksten 8:30 līdz 17:00, bet pirmdienās stundu ilgāk, piektdienās – stundu mazāk. Šādu darba laiku var ērti apvienot ar ģimenes dzīvi. 

Tiesneses un palīgi vairāk ir sievietes. Jūtaties labi šādā sievišķīgā kolektīvā?

Mums kolektīvā ir tikai viens vīrietis - administrators. Ir bijis arī viens puisis, tiesas sēžu sekretārs. Kā sieviešu kolektīvs sastrādājamies ļoti labi, bet, protams, priecātos, ja nāktu strādāt arī vīrieši.

Jūs apmierina atalgojums?

Jā, atalgojums apmierina, it īpaši, ņemot vērā tā palielinājumu kopš 2021. gada janvāra. Mums ir arī sociālās garantijas, veselības apdrošināšana, labi darba apstākļi, atvaļinājumu pabalsts, apmaksāts papildatvaļinājums, ir iespēja saņemt piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

Kādas ir izaugsmes iespējas? Esat sasniegusi griestus?

Griesti tie noteikti nav. Ja ir vēlme vēl kāpt pa karjeras kāpnēm, nākamais amats varētu būt tiesnesis. Manā gadījumā tad vajadzētu izglītību papildināt ar maģistra grādu. Pagaidām to neplānoju, jo ir citas prioritātes, bet, kas zina, vai atkal mani nepārsteigs kāds dzīves pavērsiens.

Publicēts 2021. gada 29. jūnijā