Intervija ar Andri Meirānu,

AS „Latvijas valsts meži” pārdošanas un piegādes izpilddirektoru (piecus gadus bijis piegādes ķēdes vadītājs, uzņēmumā piegādes sistēmu izveidoja no nulles)

f64_Meirans_20191009_007.jpgPiegādes ķēdes vadītājs – Latvijā salīdzinoši nezināma profesija.

Jā. Citviet Eiropā un Amerikā lielajos ražošanas uzņēmumos piegādes ķēdes vadītājs ir jau ļoti ierasta profesija, Latvijā šī specialitāte ir jauna un mēs tikai tagad sākam novērtēt piegādes ķēdes vadītāja svarīgumu un nepieciešamību. Es aptuveni pirms sešiem septiņiem gadiem piedāvāju šādu amatu izveidot arī „Latvijas valsts mežos”, manu ideju uzņēmuma vadība atbalstīja, un kopīgi ar kolēģiem izveidojām piegādes ķēdes vadības procesu no nulles pozīcijas, kuru vadīju piecus gadus. Procesa izveidē un ieviešanā lieti noderēja mana iegūtā izglītība (inovāciju un uzņēmējdarbības vadība, uzņēmējdarbība un organizācijas vadība), kā arī paldies jāsaka uzņēmuma vadībai, kas man nodrošināja iespēju apmeklēt kursus un seminārus, kas saistīti ar piegādes ķēdes vadību. Pirms diviem gadiem šo izveidoto sistēmu pārņēma mans kolēģis, un es savukārt pieņēmu jaunu izaicinājumu vadīt Pārdošanas un piegādes biznesa vienību.

Kas ir piegādes ķēdes vadītājs? Kāpēc šā amata pozīcija ir tik nozīmīga?

„Latvijas valsts mežos” piegādes ķēde sastāv no četriem procesiem, kas ir cirsmu plānošana, pārdošana, ražošana un piegādes. Šiem četriem pamatprocesiem mēs izveidojām koordinējošu lomu –  piegādes ķēdes vadību.

Piegādes ķēdes vadītājs ir atbildīgs par informācijas un materiālu plūsmas koordinēšanu tā, lai sabalansētu saimnieciskās darbības plānu un uzdevumu sagatavošanu. Viņš katram no šiem procesiem dod konkrētus uzdevumus – ikdienas, nedēļas, mēneša uzdevumus – un koordinē tos tā, lai radītu pēc iespējas mazāk svārstību vai problēmu nākamajiem posmiem. Piegādes ķēdes vadītāja galvenā loma ir nevadīt katru struktūrvienību jeb nav jāpārņem ražošanas vai pārdošanas vadītāja funkcijas, bet ir jābūt par koordinatoru visiem iepriekšminētajiem procesiem.

Speciālistam ir jābūt ļoti daudzpusīgām zināšanām par katru no procesiem.

Tieši tā. Ir jāpārzina katrs no procesiem.

Piegādes ķēdes vadītājam ir svarīgi spēt operatīvi reaģēt uz jebkurām izmaiņām, kas var notikt, un piedāvāt risinājumu, kas ir atbilstošs tieši konkrētajai situācijai.

Proti, viņš dod uzdevumu, pretī saņem jaunāko informāciju no katra procesa. Un, izanalizējot šos datus, viņam ir jāsaprot, vai viss rit vajadzīgo gaitu, vai ir nepieciešamas kādas korekcijas. Turklāt korekcijas ir jāveic tā, lai, atrisinot kādu problēmu vienā no ķēdes posmiem, neradītu problēmas citam. Vadītājam jāspēj uz lietām raudzīties plašāk, jo viņam ir jāsaprot gan augstākās vadības vajadzības (viņš pats ir daļa no vadības grupas), gan vidējā līmeņa vadītāju, gan tiešo darba veicēju vajadzības. Un tās visas jāapvieno vienotā, loģiskā sistēmā, un tas ir sarežģītākais darba uzdevums. Par piegādes ķēdes vadītāju nekļūst vienā dienā – pabeidz augstskolu un var sākt strādāt šajā amatā. Līdz šim amatam jāaizaug, iegūstot darba pieredzi. Es „Latvijas valsts mežos” strādāju 11 gadus un sāku kā datu operators, taču ar laiku, izrādot iniciatīvu, ieņēmu arvien atbildīgākus amatus. Starp citu – spēja izrādīt iniciatīvu ir ļoti būtiska piegādes ķēdes vadītājam, jo viņš neaprobežojas ar saviem tiešajiem pienākumiem, bet visu laiku meklē iespējas, kā ķēdes procesus vēl pilnveidot, ko uzlabot, lai visiem ķēdes posmiem būtu vienkāršāk strādāt.

Sanāk, ka piegādes ķēdes vadītāju izaudzina pats uzņēmums. Šī nav gatava profesija, ko apgūt formālās izglītības ceļā.

Gan jā, gan nē. Jau iepriekš minēju, ka izglītība uzņēmējdarbībā ļoti palīdz izprast darba procesus. Manuprāt, par piegādes ķēdes vadītāju nevar strādāt kurš katrs. Ir noteikts rakstura iezīmju kopums, kas būtu vajadzīgs.

Kādas iezīmes konkrēti?

Cilvēkam ir jābūt ļoti daudzpusīgam, neatlaidīgam, uz pārmaiņām orientētam, jo principā piegādes ķēdes vadītājs savā ziņā ir pārmaiņu vadītājs. Viņam ir jābūt ar teicamām komunikācijas prasmēm, jo sarunas veido viņa lielāko dienas daļu – sapulces, tikšanās. Principā lielākoties viņš ir kustībā – pie sava darba galda es parasti pavadīju tikai rīta stundas.

Piegādes ķēdes vadītājam jābūt piekāpīgam, jāspēj saprast un uzklausīt citu viedokli, jāprot saredzēt iespējas. Elastīgam. Jāspēj pieņemt pārmaiņas un ātri tām jāpielāgojas, jo jārēķinās, ka piegādes ķēdes sistēmā nav nekas pastāvīgs – tavs no rīta izstrādātais plāns vakarā jau var būt novecojis. Piegādes ķēdes vadītājam jārod motivācija mazās uzvarās, jo līdz lielām uzvarām ir tāls ceļš ejams, neskaitāmas reizes ieskrienot ar galvu sienā, līdz tiek atrasts pats labākais risinājums, līdz tiek ieraudzītas labākas iespējas.f64_Meirans_20191009_026_0.jpg

Mainīgums, nepastāvība – tie ir atslēgvārdi, kas veido piegādes ķēdes vadītāja ikdienu.

Speciālistam ir ļoti svarīga prasme plānot – ne tikai reaģēt uz tagadnes procesiem, bet arī saredzēt nākotnes scenārijus un samazināt svārstības uz piegādes ķēdes vadības procesiem: kas tiek saražots, ko mēs pārdosim, kur būs jāpiegādā u. tml. „Latvijas valsts mežos” mēs plānojam viens plus divu mēnešu griezumā. Pirmā mēneša plāns ir samērā precīzs, nākamo divu – aptuvens. Un, pamatojoties uz šo plānu, piegādes ķēdes vadītājs dod uzdevumus, kas katram ķēdes posmam ir jādara. Bet, kā jau minēju, bieži vien viss nerit pēc plāna, tāpēc ir jāspēj ātri plānu koriģēt. Svarīgi vēl uzsvērt – piegādes ķēdes vadītājs nenosaka, kā katrai struktūrvienībai konkrēto uzdevumu veikt. Tas ir katras struktūrvienības un tās vadītāja pārziņā. Veidojot piegādes ķēdes pārvaldības modeli, ir svarīgi noteikt tās robežas, lai piegādes ķēdes vadītājs nesāk vadīt pārdošanu, ražošanas nodaļu.

Visbeidzot, tā nebūs iezīme, bet ļoti būtiska kompetence – orientēšanās IT un to piedāvāto iespēju jomā. Speciālistam nav jāpārzina tehniskā puse, bet jāprot sistēmas lietot, tās saprast. Ražošanā arvien vairāk procesi tiek sasaistīti ar IT, ar dažādām sistēmām, kas, piemēram, spēj apstrādāt, apkopot lielu daudzumu datu, dod indikatorus. Speciālistam ir jāspēj strādāt ar šiem datiem. Ar „PowerPoint” vai līdzīgu programmu pārzināšanu sen jau vairs nepietiek.

Kuras svešvalodas šajā darbā ir būtiskas?

„Latvijas valsts mežos” labā līmenī jāpārzina ir angļu valoda – rakstīt, lasīt, runāt. Kādā citā uzņēmumā – svarīgi ir pārzināt arī krievu valodu. Tā kā bieži vien konferences notiek vāciski runājošās zemēs, arī vācu valoda var noderēt – jā, arī tur darba valoda ir angļu, bet prasme sazināties vācu valodā būs tikai bonuss. Es teiktu tā – tas, kādas svešvalodas būs vajadzīgas, ir atkarīgs no konkrētā darba devēja.

Amats pieprasa arī nemitīgu sevis pilnveidi?

Protams. Mācos caur piemēriem, mācos, meklējot arvien jaunas un jaunas iespējas. Arī dažādās konferencēs, semināros var iegūt vērtīgas atziņas.

Apsveru iespēju apgūt psiholoģiju, jo redzu, ka šādas zināšanas darbā noder, lai labāk izprastu cilvēkus, viņu reakcijas vienā vai otrā situācijā.

Vai un kas noder no skolas laikā gūtām zināšanām? Kam jaunieši jau tagad var pievērst vērību?

Noder matemātikas zināšanas, precīzāk sakot, nevis konkrētas zināšanas, bet loģiskā domāšana, kas caur šo priekšmetu tiek attīstīta. Es gan teiktu, ka šajā amatā noteicošākas ir personības iezīmes, nevis tas, cik labi tev skolā padevās kāds konkrēts mācību priekšmets.

Kas ir interesantākās darba šķautnes?

Redzēt pārmaiņas. Tās notiek nepārtraukti.

Man liels prieks ir par to, ka ir izdevies apliecināt piegādes ķēdes sistēmas lietderīgumu. Ja sākotnēji struktūrvienības uz to skatījās ar skepsi, tagad ir izveidojusies pat tāda pozitīva atkarība.

Visi redz un novērtē galvenos ieguvumus – darbs ir kļuvis efektīvāks, strukturētāks, saprotamāks. Ir radīta kopēja piegādes ķēde, kur katrs redz un saprot savu lomu.

Un kādas ir ēnas puses, izaicinājumi?

Pārmaiņas bieži vien no apkārtējiem tiek uztvertas ar skepsi, neticību. Tāpēc ir jābūt ļoti lielam gribasspēkam, motivācijai pārmaiņu procesus īstenot, soli pa solītim citiem apliecinot, ka pārmaiņām būs pozitīvs efekts. Tāpēc ir tik svarīgi gandarījumu rast šajās mazajās uzvarās.

Šīs profesijas pārstāvjiem ir augsta iespējamība izdegt. Darba apjoms ir liels, cilvēks vēlas ātrāk sasniegt izvirzīto rezultātu, tāpēc, redzot, cik daudz darba ir jāizdara, nereti speciālistam normētā astoņu stundu darba diena pārvēršas par 10 līdz 12 stundu darba dienu, darbu arī sestdienās. Es pats to esmu piedzīvojis. Tas ir izaicinājums – nepaņemt par daudz, palikt pārvaldības līmenī, lai paliek laiks arī atpūtai, brīvdienām.

Galvenie darba instrumenti ir dators un telefons?

Jā, abas ierīces noder ikdienas darbos.

Vai atalgojums ir konkurētspējīgs?

Alga noteikti ir virs vidējās darba samaksas valstī [2019. gada 2. ceturksnī vidējā alga valstī bija 1083 eiro (CSP dati)]. Citviet pasaulē tā ir ļoti labi apmaksāta profesija: vidēji no 80 000 eiro gadā.

Kur var strādāt piegādes ķēdes vadītāji?

Ražošanas, loģistikas uzņēmumos. Praktiski visās nozarēs, jo tas ir vairāk atkarīgs no uzņēmuma, nevis no nozares.

Vai pēc viņiem ir pieprasījums Latvijas mērogā?

Šobrīd sludinājumu portālos šādas vakances nebūs atrodamas kuplā skaitā, jo profesija pie mums vēl ir jauna. Izpratne par to vēl tikai veidojas. Vēl ir pārāk maz informācijas par to, tās ieguvumiem. Taču

domāju, ka ar laiku profesija kļūs arvien pieprasītāka, jo potenciāls, ko var sniegt pārdomāta, koordinēta piegādes ķēde un prasmīgs tās vadītājs, ir milzīgs.

Turklāt ne mazsvarīgi, domājot par izaugsmes iespējām pašam speciālistam, piegādes ķēdes vadītājs ar laiku var izaugt līdz uzņēmuma vadītājam, jo viņam ir izpratne par biznesu, vadību, procesiem.

f64_Meirans_20191009_049h.jpgVai piegādes ķēdes vadītāja pienākumus vienlīdz labi spēj pildīt gan sievietes, gan vīrieši?

Dzimumam nav nozīmes, svarīga ir personība. Vienu gan gribu uzsvērt – šajā darbā ir ļoti svarīgi, kā cilvēks spēj tikt galā ar stresu, stresa situācijām, jo tās ir visu laiku. Ja ir stress par visām ikdienas problēmām, ilgi cilvēks šajā amatā nenostrādās. Ir nevis jāstreso, bet uz problēmām jāskatās konstruktīvi. Sievietes ir emocionālākas nekā vīrieši, tāpēc, manuprāt, tieši šī prasme tikt galā ar stresu var būt klupšanas akmens. Cik es zinu, piegādes ķēdes vadītāji šobrīd ir vairāk vīrieši, un sarunās atklājies – tieši pieminētā stresa dēļ šo darbu neizvēlas sievietes. Taču, ja šo stresu māk pārvaldīt, tad šajā amatā vienlīdz labi jutīsies abi dzimumi.

Publicēts 2019. gada 27. decembrī