Dabas aizsardzības iestāde īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tostarp apsaimnieko un pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk - ĪADT) dabas vērtību saglabāšanai un to ilgtspējīgai izmantošanai. Latvijā valsts dabas aizsardzības politiku īsteno Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas aizsardzības pārvalde:

  • organizē un uzrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu;
  • organizē sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, atjaunošanu un ieviešanu;
  • organizē īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības pasākumus;
  • plāno un organizē nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus ĪADT;
  • izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un saskaņojumus;
  • īsteno starptautiskos projektus dabas aizsardzības jomā;
  • koordinē un veic ĪADT zinātniskos pētījumus un monitoringu dabas zinātņu jomā;
  • nodrošina sabiedrībai informāciju par ĪADT un to aizsardzības režīmu;
  • izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos;
  • veicina sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu ĪADT apsaimniekošanā u.c.

 

Atjaunots 2022. gada 26. janvārī