Nepieciešama augstākā izglītība uzturzinātnē. Saskaņā ar Ārstniecības likumu* uztura speciālists ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.

Uztura speciālista kvalifikāciju ieguvusi persona var kārtot sertifikācijas eksāmenu un kļūt par sertificētu ārstniecības personu. Nepieciešams reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Maģistra studiju programma, 2 gadi, maģistra grāds uzturzinātnē:

     Augstākā izglītība – doktorantūra

    Doktora studiju programma, 3 gadi, medicīnas doktora grāds:

    *Ārstniecības likums: http://likumi.lv/doc.php?id=44108.

    Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
    Publicēts 2016. gada 25. februārī