Lai kļūtu par profesoru vai asociēto profesoru, ir jābūt vismaz doktora grādam, un papildus profesora amata kandidātam jābūt ne mazāk kā triju gadu darba pieredzei asociētā profesora vai profesora amatā augstākās izglītības institūcijā. Par profesoru vai asociēto profesoru mākslas specialitātēs var kļūt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senātā pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Profesionālo studiju programmu īstenošanai augstskolās asociētā profesora amatu var ieņemt arī personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē.

Augstākā līmeņa (doktora) izglītību, kas ir saistīta ar ekonomikas un statistikas jomu, var iegūt šādās studiju programmās:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds reģionālās ekonomikas vai agrārās ekonomikas apakšnozarē, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika):

Ekonomikas doktora grāds, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):
Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika):
Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) matemātikā, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika):
Matemātikas doktors (Dr.math.), studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par profesoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei, datorzinībām, attīsti prezentācijas un runas prasmes.

Publicēts 2020.gada 9.aprīlī