Lai kļūtu par docentu, ir jābūt vismaz doktora grādam. Par mākslas specialitātēs docentu var kļūt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Tāpat par docentu var kļūt arī persona, kurai nav zinātniskā doktora grāda vai profesionālā doktora grāda mākslās, taču šai personai ir nepieciešama vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs.

Augstākā līmeņa (doktora) izglītību audiovizuālo mediju mākslā var iegūt šādās studiju programmās:

Augstākā izglītība - doktorantūra

Humanitāro zinātņu doktors mākslā, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika):

Mākslas zinātņu doktora zinātniskais grāds, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par docentu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei, datorzinībām, attīsti prezentācijas un runas prasmes.

Publicēts 2020.gada 9.aprīlī