Ergoterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kura galvenais uzdevums ir palīdzēt pacientam apgūt vai atgūt prasmes, kas ļauj būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvajā laikā. Pie ergoterapeita vēršas tad, kad slimības vai traumas dēļ cilvēks vairs nespēj veikt ikdienas dzīves darbības – ēst, apģērbties, mazgāties, meklēt sev nepieciešamo informāciju, dejot u.c. Ergoterapeits ar dažādām aktivitātēm palīdz pacientam atgūt vai iegūt spējas patstāvīgi, bez citu palīdzības veikt ikdienas nodarbes.

Ergoterapeits darbā:

  • strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī senioriem;
  • novērtē pacienta spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās un sazināšanās prasmes;
  • iegūst informāciju par pacienta fizisko vidi - dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem, kā arī sociālo vidi - ģimeni, draugiem, skolasbiedriem, darba biedriem u.c.;
  • izstrādā un īsteno pacienta terapijas plānu, plāna īstenošanā, ja nepieciešams, piesaista citus speciālistus – psihologu, fizioterapeitu u.c.;
  • motivē pacientu veikt vajadzīgās aktivitātes, lai patstāvīgi un bez citu palīdzības pacients varētu veikt ikdienas dzīves nodarbes;
  • izglīto pacienta tuviniekus par to, kā veicināt pacienta neatkarību ikdienas dzīves nodarbēs;
  • novērtē terapijas plāna rezultātus;
  • sniedz ergoterapijas pakalpojumus – konsultē par fiziskās vides pielāgošanu un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu, piemēram, izstrādā rekomendācijas ēku pieejamības nodrošināšanai un darba vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem;
  • regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, nozares semināros, konferencēs, kongresos, lasa zinātnisko literatūru.

Darba aprīkojums:

medicīnas apģērbs, atbilstoši darba vietas pieņemtajai kārtībai; dažādi ergoterapijas tehniskie palīglīdzekļi, kurus izmanto, lai pacientam palīdzētu sadzīvisku prasmju apguvē, piemēram, palīgierīce gāzes plīts ieslēgšanai, nenoslogojot pacienta locītavu, palīgierīces priekšmetu satveršanai u.c.; tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija un iestādes iekšējās lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

ergoterapeits strādā telpās; darba laiks atkarīgs no iestādes vai uzņēmuma noteiktā darba laika.

Darba iespējas:

ergoterapeitam ir iespēja strādāt rehabilitācijas centros, poliklīnikās, slimnīcās, sociālās aprūpes iestādēs (pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes centros, tehnisko palīglīdzekļu centros).

Iespējamais atalgojums:

ergoterapeita atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma vai iestādes, kurā ergoterapeits strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība, nosvērtība, augsta stresa noturība (pacientiem bieži mēdz būt negatīvas emocijas, jo viņi nav apmierināti ar savu veselības stāvokli); humora izjūta, kas palīdz vieglāk tikt galā ar ikdienas situācijām; jāpārzina svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 1. oktobrī