Civilās aizsardzības speciālists darbā
  • organizē un vada normatīvo aktu (iekšējie dokumenti, kas nosaka darbošanās vai rīcības veidu un kārtību) projektu izstrādi;
  • pārrauga valsts materiālo rezervju veidošanu un izmantošanu;
  • organizē un piedalās iestāžu un komersantu pārbaudēs civilā aizsardzības jautājumos;
  • veic civilās aizsardzības sistēmas darbības analīzi un gatavo informatīvos un citus ziņojumus par veiktajiem pasākumiem;
  • piedalās civilās aizsardzības mācībās;
  • ierodas notikuma vietā, lai piedalītos vai vadītu paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, vai piedalīties citos notikumos;
  • veic apmācības veikšanas kontroli civilās aizsardzības VUGD struktūrvienībās un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru un citu biroja tehniku, izmanto saziņas līdzekļus, piemēram, rācijas.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā birojā un pārbaudes objektu vietās. Īpašos gadījumos nākas strādāt ārpus darba laikā noteiktajām stundām.

Darba iespējas:

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests