Sociālā uzņēmējdarbība

Sociālā uzņēmējdarbība ir biznesa veids, kad uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem. Uzņēmums peļņu nesadala starp īpašniekiem, bet iegulda sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā vai arī uzņēmumā tiek nodarbinātas sociāli neaizsargātas sabiedrības grupas. Sociālo uzņēmumu risināmo problēmu loks ir daudzveidīgs. Tie rada darba vietas īpašām personu grupām (piem., invalīdiem vai no darba tirgus izkritušām personām), risina vides jautājumus vai problēmas izglītības nozarē, piedāvā inovatīvus veidus, kā veicināt iedzīvotāju līdzdarbību.

Sociālie uzņēmumi darbojas pēc tiem pašiem principiem kā ikviens klasisks uzņēmums, jo piedāvā kvalitatīvus, konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kurus cilvēki vēlas pirkt. Šāds uzņēmums ir finansiāli un ekonomiski ilgtspējīgs, tā darbību neuztur ziedojumi.  Godīga attieksme pret darbiniekiem ir viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas raksturo sociālu uzņēmumu. Darbinieki saņem darba tirgum atbilstošu un samērīgu atalgojumu. Arī vides jautājumi ir būtiski – uzņēmuma darbībai jāatstāj uz apkārtējo vidi pēc iespējas mazāka ietekme.

Sociālās uzņēmējdarbības piemēri

Labdarības veikalu tīkls Otrā Elpa, aicinot ziedot vairs nevajadzīgas, bet citam vēl noderīgas lietas, piesaista līdzekļus labdarības projektu finansiālam vai mantiskam atbalstam
HOPP ir pielāgotu velosipēdu un palīglīdzekļu ražotāji cilvēkiem ar kustību traucējumiem
LUDE nodarbina seniorus dizaina paklāju izgatavošanā

Uzzini vairāk par sociālo uzņēmējdarbību

Atjaunots 2017. gada 23. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā